Välkommen på Årsmöte

23 maj 2017 11:00

Tisdag 13 juni är du som är medlem i Södertälje Sportklubb välkommen till föreningens årsmöte. Årsmötet äger rum i Mollys Sportbar i Scaniarinken. Kaffe från kl. 17.30. Årsmöte från kl. 18.00. Medtag gärna ditt medlemskort.


Valberedningens uppgift
Valberedningen har som utgångspunkt att finna kandidater för föreningens styrelse som, i sin tur, organiserar verksamheten utifrån föreningens fastställda ambitioner och mål. Styrelsen skall vara representativ för SSK som förening och dess medlemmar, samtidigt som dess samlade kompetenser skall skapa goda förutsättningar för verksamhetens utveckling. Detta innebär att valberedningen kontinuerligt utvärderar styrelsens arbete utifrån flera aspekter, där den huvudsakliga tyngdpunkten fokuserar på de områden som fastställs i 1§ i föreningens stadgar. En viktig del i valberedningens arbete handlar även om långsiktighet för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete och i förlängningen föreningens verksamhet.

Arbetsprocess
Arbetet i valberedningen pågår under hela året där potentiella kandidater följs upp. Parallellt med att finna kandidater utvärderar valberedningen den sittande styrelsens struktur och interna samarbetsfunktioner för att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta sker bl.a. genom samtal med styrelseledamöter och närvaro vid styrelsemöten. Valet av styrelseledamöter tar alltid sin huvudsakliga utgångspunkt i kompetens, men även andra kriterier kan vara av betydelse. Det är väsentligt att styrelsens samlade kompetens är aktuell och av relevans för föreningens nuvarande situation. Val av styrelseledamöter är sålunda framåtriktande och fokuserar på att ge förutsättningar för morgondagens verksamhet. Detta är av synnerligen stor betydelse när föreningen står inför genomgripande förändringsprocesser. Att skapa förutsättningar för förändring innebär att delvis bryta med det tidigare och ge utrymme för nya synsätt att ta plats. Gårdagens lösningar är sålunda inte alltid nyckel till morgondagens framgångar.

Årets arbete
Valberedningen har under årets arbete fått tydliga signaler, bl.a. från styrelsen och medlemmar, att det finns en uttalad ambition att fortsätta arbetet med att förnya och förändra verksamheten. För att uppnå förändring krävs det sålunda att ledamöter som representerar moderna framgångsrika synsätt väljs in. Detta har varit grundläggande för valberedningen arbete och förslag. Det är också viktigt med kontinuitet i styrelsen för att orka hålla i en förändring över tid.

Valberedningens förslag
Omval av Catharina Elmsäter-Svärd ordförande.
Omval av Firial Saado samt Peter Onstrand.
Omval på Bo Jonsson och Leif Karlsson som revisorer samt Jim Petterson och Håkan Hagström som revisorssuppleanter

Håkan Söderberg, Joakim Gustafsson, Patrik Walle och Per Hallberg har samtliga ett år kvar på respektive mandatperiod. Från den sittande styrelsen försvinner en ledamot, Valberedningen föreslår totalt en ny ledamot till styrelsen.

Som ny styrelseledamot föreslås Mikael Wallteg född och uppvuxen i Södertälje med ett hjärta som bultar för SSK. Mikael har ett starkt fokus på ledarskap, värdegrund, passion och engagemang.

Mikael har som Vice vd/försäljningsdirektör under 16 år haft ledarskapet över Systembolagets 438 butiker och den resa som tagit företaget från lägsta förtroende till högsta förtroende i Sverige. Kunderna rankar idag Systembolaget som Sveriges bästa serviceföretag.