Vi Står Kvar

Vi på Södertälje Sportklubb vill tacka alla våra säsongskortsinnehavare som väljer att stå kvar när vi behöver det som mest.

Tack för er lojalitet och ert hjärta gentemot Södertälje Sportklubb.


 

Jonathan Abradi Olsson
Christer Abrahamsson
Lennart Adelbertson
Peter Adolfsson
Anders Ahl
Anders Ahl
Brittinger Ahlinder
Mattias Ahlinder
Mattias Ahlinder
David Ahlström
Simon Ahlström
Göran Ahlström
Fredrik Ahren
Sanna Ahrén
Robert Almerstam
Arne Almström
Anders Alnebring
Stefan Amkeus
Anders Andersson
Per Andersson
Per Andersson
Johan Andersson
Henrik Andersson
Jimmy Andersson
Daniel Andersson
Sven-Olof Andersson
Sven-Olof Andersson
Johan Andersson
Peter Andersson
Anders Andersson
Jan Andersson
Jan R. Andersson
Tobias Andersson
Patrik Andersson
Patrik Andersson
Fredrik Andlin
Fredrik Andlin
Fredrik Andlin
Fredrik Andlin
Jörgen Andreasson
Sebastian Appel
Lars Arverud
Per Arvidsson
Per Arvsin
Mikael Asp
Evalena Asp Ahlinder
Jesper Asplund
Börje Axelsson
Kjell Backman
Kjell Backman
Joel Beckman
Markus Berg
Tom Berg
Markus Berg
Markus Berg
Kent Berger
Christer Berglund
Anders Bergman
Lasse Bergman
Birgitta Bergman
Gunnar Bergman
Leo Bernava
Leo Bernava
Lars-Åke Bjurström
Torbjörn Blom
Lennart Blomgren
Roger Blomqvist
Patrick Bogered
Jonas Bogren
Lars Bohlin
Kenneth Bohman
Mattias Bredberg
Magnus Bredberg
Mikael Bredberg
Björn Brolin
David Brolin
Peter Broström
Jessica Broström
Peter Broström
Hans Bruksner
Hans Brundin
Boo Brunnström
Håkan Buller
Victor Byström
Bert Byström
Mikael Bäck
Jonathan Bäck
Robert Bäck
Carl-Eric Bäck
Björn Börjesson
Micce Cajerfeldt
Tuija Cajerfeldt
Alf Carlsson
Lovisa Carlsson
Per Carlsson
Emilianos Chatzimichail
Vasse Chatzimichail
Peter Christiansen
Patrick Claesson
Johnny Comstedt
Salvador Cotal Nunez
Jan-Olof Dackebro
Bengt Dackebro
Robert Dahlberg
Anders Dahlberg
Linnea Dahlberg
Ludwig Dahlberg
Bo Dahlberg
Anders Dahlin
Bert Darby
Peter Darby
Sune Davidsson
Adam Dellham
Alexander Dellsjö
Håkan Dellsjö
Mats Dellsjö
Hjalmar Didrikson
Johan Didrikson
Kurt Didrikson
Kent Eckerbert
Kent Eckerbert
Fredrik Edberg
Alex Edberg
Adde Edberg
Wille Edberg
Johan Ek
David Ekblad
Anthon Ekbäck
Lars-Erik Ekbäck
Tom Eklund
Jessica Eklund
Per Eklöf
Lars Eklöv
Tobias Ekström
Kristoffer Elfgren
Kenth Elfström
Bertil Elfving
Erik Elfving
Emil Elmborg
Ingvar Engström
Joakim Ericson
Anders Ericsson
Karl-Arne Eriksson
Lars Eriksson
Mattias Eriksson
Mattias Eriksson
Kenneth Eriksson
Mikael Eriksson
Christoffer Eriksson
Ingemar Eriksson
Lars Erlandsson
Joakim Ersson
Mikael Esberg
Mikael Esberg
Mikael Esberg
Wille Fagernäs
Elisabeth Fagernäs
Sven-Erik Fjellström
Olof Fors
Pontus Forsberg
Pontus Forsberg
Daniel Forss
Amelia Fransson
Ulf Fransson
Victor Fredriksson
Pär Fridolfsson
Rainer Friman
Magnus Friskytt
Mikael Fritz
Olav-Inge Frostad
Andreas Färneland
Bertil Gard
Christoffer Gau
Mats Gau
Björn Gau
Michael Geiborg
Per Gideonsson
Anders Gran
Mattias Gran
Daniel Green
Tomas Green
Mats Grundberg
Juha Gröhn
Leif Gröndahl
Börje Grönlund
Inge Gustafsson
Jörgen Gustafsson
Stefan Gustafsson
Johan Gustafsson
Nils-Gunnar Gustafsson
Niclas Gustafsson
Jan-Åke Gustavsson
Git Gustavsson
Claes Gustavsson
Mikaela Gustavsson
Madeleine Gustavsson
Börje Haag
Markus Habbo
Mayyan Hagberg
Boris Hagelin
Jonas Haglund
Jonas Haglund
Patrik Haglund
Christer Haglund
Peter Hallberg
Sven Hamne
Börje Hannu
Elof Hansjons
Elof Hansjons
Mikael Hansson
Hannu Hautaniemi
Johan Hedin
Laila Hedin
Nils Hedin
Bo Heidenfors
Stefan Henriksson
Emelie Henriksson
Annelie Henriksson
Hans Henriksson
Mats Henriksson
Mikael Herrala
Mikael Herrala
André Himmist
Anette Himmist
Jamie Himmist
Eva-Britt Hiort
Jeroen Hoekstra
Oskar Hollstrand
Anders Holm
Kenneth Holm
Jan Holmgren
Karl-Erik Holmström
Mathias Hovdeby
Denniz Hult
Åsa Hult
Anita Hultquist
Caj Hydling
Filip Hynninen
Richard Hägglund
Magnus Hägglund
Jimmy Häggqvist
Andreas Häggström
Sonia Hällgren
Mats Hällgren
Stig Höglund
Jonni Ingvarsson Makota
Jonny Ishak
Richard Isoaho
Åke Jacobsson
Helena Jansson
Cecilia Jansson
Veronica Jansson
Tomas Jansson
Camilla Janthe
Sven-Arne Janthe
Tony Johansen
Kenneth Johansson
Stig Göran Johansson
Mathias Johansson
Dan Johansson
Mariann Johansson
Anders Johansson
Anders Be Johansson
Tim Johansson
Bo Johansson
Bo Johansson
Bo Johansson
Brith-Louise Johansson
Lars Johansson
Krister Johansson
Rikard Johansson
Ulla Johansson
Anders Johansson
John Johansson
Thomas Johansson
Robert Johansson
Mats Johansson
Magnus Johansson
Jan Johansson
Claes-Göran Johansson
Agnetha Johansson
Mats Johansson
Håkan Johansson
Alexander Johnsson
Martin Johnsson
Oscar Jonsson
Peter Jonsson
Niklas Jonsson
Michael Just
Robert Jönsson
Robert Jönsson
Robert Jönsson
Bosse Jönsson
Veijo Kaarlejärvi
Tommy Kalenius
Toivo Kalenius
Sami Kallijärvi
Krister Kalte
Fredrik Kanlén
Per Kapfält
Kristian Karl
Adam Karlberg Gonzalez
Mikael Karlqvist
Magnus Karlsson
Dora Karlsson
Roland Karlsson
Roger Karlsson
Kent Karlsson
Håkan Karlsson
Johan Karlsson
Krister Karlsson
Uno Karlsson
Tobias Karlsson
Christer Karlsson
Cecilia Karlsson
Marie Karlsson
Olov Karlsson
Nils Karlsson
Tobias Karlsson
Johan Karlsson
Lars Karlsson
Hanna Karvinen
Jonas Kaveryd
Lars Kax
Walter Kax Fromholz
Carita Kela
Michael Kennerö
Jonas Kennerö
Anders Kennerö
Anders Kennerö
Eva Keyser-Zackrisson
Christian Kindstrand
Roger Kindström
Kent Kjerrman
Tommy Klasson
Denny Kristoffersson
Ronny Kukkonen
Tomas Kullberg
Rickard Kusén
Robert Kusén
Eero Kämäräinen
Jenna Laakso
Jenna Laakso
Håkan Lager
Rolf Lager
Cecilia Lagervall
Mattias Lagervall
Leif Lagg
Stefan Lahti
Daniel Laine
Akseli Laitinen
Jukka Laitinen
Gunnar Lanstad
Fredrik Lardinger
David Larsen
Jan Larson
Daniel Lautin
Matthias Lehtonen
Mats Lek
Håkan Lennmark
William Lennström
Mats Levin
Åke Levin
Christer Levin
Dennis Liljeqvist
Mikael Lindberg
Adam Lindberg
Petra Lindberg
Kjell Lindberg
Robert Lindberg
Patrik Lindberg
Joakim Lindblad
Leo Lindblom
John Lindblom
John Lindblom
Axel Lindblom
Kerstin Lindblom
Göran Lindbom
Peter Lindell
Bengt Lindén
Matz Lindfors
Johannez Lindfors
Tomas Lindgren
Tomas Lindgren
Mikael Lindgren
Mikael Lindgren
Tomas Lindgren
Jesper Lindgren
Jörgen Lindgren
Rasmus Lindquist
Jocke Lindqvist
Alva Lindström
Fredrik Lindström
Robin Ljung
Curt Ljungberg
Fredrik Ljungberg
Alex Loch
Jenny Lodin
Hans Lohmér
Ludvig Lundberg
Peter Lundberg
Dan Lundberg
Jan Lundberg
Mikael Lundgren
Håkan Lundgren
Johan Lundgren
Lars Lundgren
Peder Lundin
Michael Lyngsie
Mattias Löf
Gösta Löfgren
Madeleine Löfström
Margareta Löjdkvist
Olle Magnusson
Juan Maldonado
Daniel Maldonado-Daza
Marcus Malm
Mikael Malmström
Thomas Mansikka
Emilia Markne
Micael Markne
Thomas Markne
Daniel Markne
Susanne Markne
Jenny Marsch
Billy Martinsson
Magnus Martinsson
Michael Martinsson
Roger Mathz
Bosko Meandzija
Eric Mellin
Andreas Mellqvist
Oscari Mikkola
Ville Mikkola
Tobias Millberg
Sasu Mustonen
Tommy Mustonen
Johan Myrberg
Johan Myrberg
Johan Myrberg
Jonas Mårtensson
Martin Mäenpää
Tommy Mäkelä
Tommy Mäkelä
Peter Mäkinen
Niklas Määttä
Max Möller
Tom Möller
Maria Möller
Anders Mörtberg
Niklas Netz
Henrik Nevala
Zoran Nikolic
Richard Nilsson
Oskar Nilsson
Björn Nilsson
Kristin Nilsson
Göran Nilsson
Mattias Nilsson
Christoffer Nilsson
Alexander Nilsson
Stefan Nilsson
Björn Nilsson
Kent Nilsson
Johnny Nilsson
Kalevi Niskanen
Christer Norman
Göran Nyberg
Christer Nygren
Jack Nykvist
Birgitta Nykvist
Bengt Nylander
Klas Nyman
Chatrine Nyqvist
Christer Olander
Daniel Olander
Joakim Olausson
Lars Olofsson
Tobias Olsson
Johan Olsson
Alicia Olsson
Tommy Olsson
Anneli Olsson
Daniel Omberg
Peter Onstrand
Mikael Oskarsson
Daniel Pajala
Ann-Charlotte Pajala
Paula Pajala
Soili Palmqvist
Sören Palmqvist
Emma Pantsari
Jari Pekkarinen
Per Åke Persson
Tony Persson
Ulrik Persson
Per Persson
Bernt Persson
Hans Persson Kangas Hans
Eric Peter
Eric Peter
Christina Peterson
Jon Petersson
Andreas Petranyi
Sven-Erik Pettersson
Per-Åke Pettersson
Emil Pettersson
Ulf Pettersson
Jim Pettersson
Monika Pettersson
Ulf Pettersson
Håkan Pettersson
Mattias Pihl
Mattias Pihl
Joakim Pihl
Marcus Pihlaja
Stefan Porling
Lars Porling
Jenny Pousar
Jan Päkkilä
Stefan Pöge
Jens Pörkenäs
Stefan Qvarfordt
Tatiana Rahmani
Martin Rahmqvist
Collin Rajapakse
Bo Reuter
Marcus Ridby
Olle Roback
Olle Roback
Kåre Rodmalm
Ulf Roos
Mats Roos
Mikael Roots
Emil Rundquist
Pelle Ruus
Lotta Rydh
Håkan Rönnqvist
Carina Rönnqvist
Firial Saado
Kaj Saarinen
Per Sadle
Håkan Samuelsson
Angelika Sandell
Pertti Sarkola
Peter Schultz
Simon Schönning Bredberg
Jonas Selander
Mia Silvergren
Berndt Sjöberg
Kjell Sjöberg
Mathias Sjöblom
Ewert Sjöstrand
Per Skoglund
Niklas Skånberg
Bertil Sköld
Anders Sloma
Benny Sperringer
Marcus Sperringer
Jörgen Sporre
Johan Stenbacka
Krister Stenbacka
Christian Stenborg
Mårten Stenervall
Elsa Strand
Märtha Strand
Charlotta Strand
Pelle Ström
Kristina Strömbom
Christer Stålgren
Håkan Sundin
Mats Svahn
Håkan Svahn
Joakim Svanberg
Jonny Svedlindh
Mats Svensson
Lars Svensson
Jesper Svensson
Martin Svensson
Per Sydegård
Heilar Säfström
Johan Säfström
Thomas Söderberg
Maj Söderberg
Charles Söderberg
Peter Söderberg
Peter Söderberg
Jan Sörensen
Anders Taberman
William Taberman
Matthias Taengh
Tobias Tedebo
Mikael Tegel
Kent Tegesjö
Nicklas Thiger
Linus Thorberg
Joakim Thorberg
Caj Thorén
Jan Thoresen
Håkan Thoresson
Håkan Thoresson
Anders Thulin
Fredrik Thunberg
Andreas Thuresson
Marcus Thyrén
Ulf Torege
Andreas Tossavainen
Daniel Toth
Martin Trobeck
Kent Ullman
Habib Utay
Håkan Wahlberg
Stefan Wahlberg
Anders Waldehagen
Benedikt Walldén
Elsie Wallin
Ingvar Wallin
William Vang
Kari Varvikko
Andreas Webjörn Eriksson
Sylwe Wedholm
Roland Weinfors
Kenneth Welin
Gustav Wennberg
Åke Wennlund
Hugo Wennström
Michael Westberg
Hans Westerberg
Robert Westerdahl
Johan Westerdahl
Kent Westerlund
Paula Westerlund Petersson
Elisabeth Westin
Catrine Westman
Carl Westman
Bo Wettergren
Lars Wiberg
Niklas Widen
Morgan Widerberg
Björn Widerberg
Kari Viitala
Robin Wiklander
Stefan Vikström
Daniel Vikström
Åke Wikström
Karl-Gunnar Viktorsson
Jacob Willford
Kim Winberg
Kim Winberg
Sakari Virtanen
Artur Wolski
Yilmaz Yayo
Erkki Ylä-Herttuala
Patrik Ytterstene
Mats Zackrisson
Angelique Zetterberg
Peter Zetterman
Eva Ådin
Erik Åhlander
Göran Åkerlind
Andreas Åkerlund
Helena Ånefors Mustonen
Emma Åström
Felix Ögren
Jan-Eric Öhman
Oskar Öhman
Anders Önbäck
Robert Önder
Robert Önder
Daniel Österberg
Anders Österberg
Tommy Östlingsson