Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmöte

6 maj 2021 12:01

Årsmötet stundar och här är valberedningens förslag till val av ledamöter samt motivering till förslagen och beskrivning av valberedningens arbetsprocess.


Valberedningens uppgift

Valberedningen har som utgångspunkt att finna kandidater för föreningens styrelse som, i sin tur, organiserar verksamheten utifrån föreningens fastställda ambitioner och mål. Styrelsen skall vara representativ för SSK som förening och dess medlemmar, samtidigt som dess samlade kompetenser skall skapa goda förutsättningar för verksamhetens utveckling. Detta innebär att valberedningen kontinuerligt utvärderar styrelsens arbete utifrån flera aspekter, där den huvudsakliga tyngdpunkten fokuserar på de områden som fastställs i 1§ i föreningens stadgar. En viktig del i valberedningens arbete handlar även om långsiktighet för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete och i förlängningen föreningens verksamhet.

Arbetsprocess

Arbetet i valberedningen pågår under hela året där potentiella kandidater följs upp. Parallellt med att finna kandidater utvärderar valberedningen den sittande styrelsens struktur och interna samarbetsfunktioner för att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta sker bl.a. genom samtal med styrelseledamöter, medlemmar, sponsorer och samarbetspartners. Valet av styrelseledamöter tar alltid sin huvudsakliga utgångspunkt i kompetens, men även andra kriterier kan vara av betydelse. Det är väsentligt att styrelsens samlade kompetens är aktuell och av relevans för föreningens nuvarande situation. Val av styrelseledamöter är sålunda framåt riktande och fokuserar på att ge förutsättningar för morgondagens verksamhet.

Årets arbete

Valberedningen bedömer att föreslagna ledamöter under tidigare mandatperiod har utfört sina uppdrag inom styrelsen med gott engagemang och hög kompetens, på ett sådant sätt att organisationen stärkts och utvecklats i positiv riktning. Valberedningen har också tagit hänsyn till den svåra period som varit under 2020 pga rådande pandemi. Det har krävts omfattande krishantering och anpassning för att upprätthålla verksamheten, en utmaning som valberedningen bedömer att nuvarande styrelse har hanterat mycket bra.

Med anledning av de tydliga indikationer som finns på att Corona-krisen inte är över än, menar valberedningen vidare att det i nuvarande läge är viktigt att bibehålla stabilitet och kontinuitet inom föreningen och därmed låta styrelsen fortsätta arbetet i sin nuvarande sammansättning för att ta vara på den upparbetade kompetensen och rutinen i styrelsen. Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelsen lämnas oförändrad.

Valberedningens förslag till val av ledamöter för styrelsen och revisorer.

Samtliga här nedan föreslagna personer är vidtalade och således valbara på årsmötet.

Ordförande Christer Åberg Omval 1 år

Ledamot Thomas Engdahl Omval 2 år

Ledamot Erica Adelbertson Omval 2 år

Ledamot Kenth Eldebrink Omval 2 år

Ledamot Anders Eldebrink Omval 1 år

Revisorer:

Mazars Set Revisionsbyrå AB, Auktoriserad Revisor

Bo Jonsson - Omval 1 år

Leif Karlsson - Omval 1 år

Revisor/suppleanter:

Jim Pettersson - Omval 1 år

Håkan Hagström - Omval 1 år

1 år kvar på mandattiden har:

Ledamot Peter Onstrand

Ledamot Mikael Wallteg

Ledamot Stefan Palmgren

Ledamot Lars-Åke Månsson

Valberedningen: Anders Taberman, Lisa Jardefalk, Per Lindius