Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmöte

18 maj 2020 17:30

Årsmötet stundar och här är valberedningens förslag till val av ledamöter samt motivering till förslagen och beskrivning av valberedningens arbetsprocess.


Till årsmötet 2020 Södertälje Sportklubb

Valberedningens förslag till val av ledamöter för styrelsen och revisorer. Samtliga här nedan föreslagna personer är vidtalade och således valbara på årsmötet.

Ledamot Anders Eldebrink Nyval 1 år

Ordförande Christer Åberg Omval 1 år

Ledamot Peter Onstrand Omval 2 år

Ledamot Mikael Wallteg Omval 2 år

Ledamot Stefan Palmgren Omval 2 år

Ledamot Lars-Åke Månsson Omval 2 år

Revisorer:

Mazars Set Revisionsbyrå AB, Auktoriserad Revisor

Bo Jonsson - Omval 1 år

Leif Karlsson - Omval 1 år

Revisor/suppleanter:

Jim Pettersson - Omval 1 år

Håkan Hagström - Omval 1 år

1 år kvar på mandattiden har:

Ledamot Thomas Engdahl

Ledamot Erica Adelbertson

Ledamot Kenth Eldebrink

Valberedningen: Anders Taberman, Lisa Jardefalk, Per Lindius

Valberedningens uppgift

Valberedningen har som utgångspunkt att finna kandidater för föreningens styrelse som, i sin tur, organiserar verksamheten utifrån föreningens fastställda ambitioner och mål. Styrelsen skall vara representativ för SSK som förening och dess medlemmar, samtidigt som dess samlade kompetenser skall skapa goda förutsättningar för verksamhetens utveckling. Detta innebär att valberedningen kontinuerligt utvärderar styrelsens arbete utifrån flera aspekter, där den huvudsakliga tyngdpunkten fokuserar på de områden som fastställs i 1§ i föreningens stadgar. En viktig del i valberedningens arbete handlar även om långsiktighet för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete och i förlängningen föreningens verksamhet.

Arbetsprocess

Arbetet i valberedningen pågår under hela året där potentiella kandidater följs upp. Parallellt med att finna kandidater utvärderar valberedningen den sittande styrelsens struktur och interna samarbetsfunktioner för att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta sker bl.a. genom samtal med styrelseledamöter och närvaro vid styrelsemöten. Valet av styrelseledamöter tar alltid sin huvudsakliga utgångspunkt i kompetens, men även andra kriterier kan vara av betydelse. Det är väsentligt att styrelsens samlade kompetens är aktuell och av relevans för föreningens nuvarande situation. Val av styrelseledamöter är sålunda framåt riktande och fokuserar på att ge förutsättningar för morgondagens verksamhet.

Årets arbete

Valberedningen har under årets arbete fått tydliga signaler bl.a. från medlemmar och styrelsen, att den nuvarande styrelsen behöver kontinuitet i sitt arbete. Signaler om vikten av fortsatt sportslig kompetens i styrelsen och verksamhetsutveckling i organisationen har även framkommit. För att fortsätta med förändring krävs det sålunda att ledamöter som representerar moderna framgångsrika synsätt finns i styrelsen. Det är också viktigt med kontinuitet i styrelsen för att orka hålla i en förändring över tid. Detta har varit grundläggande för valberedningens arbete och förslag.