Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmöte

24 maj 2022 11:32

Årsmötet stundar och här är valberedningens förslag till val av ledamöter samt motivering till förslagen och beskrivning av valberedningens arbetsprocess.


Valberedningens uppgift

Valberedningen har som utgångspunkt att finna kandidater för föreningens styrelse som, i sin tur, organiserar verksamheten utifrån föreningens fastställda ambitioner och mål. Styrelsen skall vara representativ för SSK som förening och dess medlemmar, samtidigt som dess samlade kompetenser skall skapa goda förutsättningar för verksamhetens utveckling. Detta innebär att valberedningen kontinuerligt utvärderar styrelsens arbete utifrån flera aspekter, där den huvudsakliga tyngdpunkten fokuserar på de områden som fastställs i 1§ i föreningens stadgar. En viktig del i valberedningens arbete handlar även om långsiktighet för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete och i förlängningen föreningens verksamhet.

Arbetsprocess

Arbetet i valberedningen pågår under hela året där potentiella kandidater följs upp. Parallellt med att finna kandidater utvärderar valberedningen den sittande styrelsens struktur och interna samarbetsfunktioner för att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta sker bl.a. genom samtal med styrelseledamöter, medlemmar, sponsorer och samarbetspartners. Valet av styrelseledamöter tar alltid sin huvudsakliga utgångspunkt i kompetens, men även andra kriterier kan vara av betydelse. Det är väsentligt att styrelsens samlade kompetens är aktuell och av relevans för föreningens nuvarande situation. Val av styrelseledamöter är sålunda framåt riktande och fokuserar på att ge förutsättningar för morgondagens verksamhet.

Årets arbete

Valberedningen föreslår i år en minskning av antalet ledamöter i styrelsen med en ledamot. Detta för att skapa flexibilitet och handlingsutrymme för dom närmaste årens arbete med styrelserekrytering. Med bakgrund bland annat i Riksidrottsförbundets bindande krav från 2026 med minst 40% av ena könet.

Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsearbetet och utredning säsongen 21/22 och delar i stort slutsatserna som dras i dessa två rapporter. Med detta som bakgrund plus vårt eget arbete så har vi landat i att föreslå nyval på ordförande posten, omval av 3 ledamöter i nuvarande styrelse samt nyval av en ledamot.

Se valberedningens förslag och presentation av förslag på ny ledamot.

Valberedningen har också tagit hänsyn till den svåra period som varit under 2020 pga rådande pandemi. Det har krävts omfattande krishantering och anpassning för att upprätthålla verksamheten, en utmaning som valberedningen bedömer att nuvarande styrelse har hanterat bra.

Valberedningens förslag: se separat bilaga, presentation av ny styrelseledamot se separat bilaga.

Årsmöte

Årsmötet äger rum i restaurang Calle Abers torsdag den 16 juni kl 19:00 för Södertälje Sportklubbs medlemmar. Ingen föranmälan krävs.