Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy SSK

Allmänt
SCANIARINKEN skall vara en trygg och säker mötesplats vid SSK:s matcharrangemang.
Detta innebär att spelare, domare, funktionärer samt publik inte skall behöva känna sig hotade eller komma till skada.
SSK kommer att med alla medel tillse att detta mål efterlevs genom noggranna förberedelser samt inarbetade rutiner.

Organisation
Personal inom SSK:s organisation såsom ledare, funktionärer och annan personal som arbetar i arenan under ett matcharrangemang i SCANIARINKEN skall vara utbildade för att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå.
Personalgrupper speciellt utbildade för säkerhetssituationer skall alltid finnas tillhands när arenan är öppen för publika evenemang.
Personalgrupper som särskilt kan hantera problem uppkomna vid ordningsstörningar, sjukvårdsincidenter samt brandskydd skall finnas på plats i arenan samt ha en genomarbetad plan för hur de olika situationerna skall hanteras om de uppstår.

Supporterkultur
SSK i samarbete med den officiella supporterorganisationen arbetar för en sund supporterkultur i och runt arenan, där känslomässiga yttringar inte tar sig sådana uttryckssätt att publik eller personal vistandes i arenan känner sig otrygg eller kan komma till skada.
Supportrar som har destruktiva syften med sin närvaro som t.ex. genom att med provokation hetsa andra supportrar till bråk kommer under inga omständigheter att accepteras och åtgärder för att stävja sådant beteende kommer att vidtagas.
Grova överträdelser kan förutom omedelbar avvisning innebära att vederbörande blir avstängd från samtliga SSK:s matcher i elitserien. Tiden för avstängning bedöms från fall till fall och kan gälla upp till maximalt 2 år. 
Avstängning kan också beslutas efter mindre överträdelser under flera matcharrangemang.
Supportrar som genom sitt agerande och uppträdande framför hotelser eller personangrepp mot någon i SSK:s organisation kommer att avvisas från arenan. Detta betraktas som en grov överträdelse.
Hotelser och personangrepp kommer konsekvent att polisanmälas för prövning i svensk domstol.

Alkohol & droger
Alkoholförtäring får endast ske i av myndigheterna godkända utskänkningsområden.
Egna alkoholhaltiga drycker får ej medtagas in i arenan eller förtäras i anslutningen till arenan.
Kraftigt alkoholpåverkade besökare kommer inte att beredas tillträde till arenan. Besökare som i arenan uppträder kraftigt berusade kommer att avvisas.
Påträffade droger förbjudna enligt svensk lagstiftning kommer konsekvent att polisanmälas.

Övrigt
SSK följer de regler som Svenska hockeyligan (Elitserien) instiftat avseende säkerhet. Dessa är gemensamma för samtliga Elitserielag så att samstämmighet finns i alla Elitseriearenor.
Vad som är tillåtet eller inte i SCANIARINKEN går att läsa på SSK:s hemsida under ”Besöksregler SCANIARINKEN samt på skyltar anslagna vid arenan.

Denna policy är enhälligt beslutad av SSK styrelse och skall gälla under alla de matcharrangemang som genomförs av SSK i SCANIARINKEN. 


Styrelsen i SSK